金刚经福音网

当前位置:首页 > 金刚经全文

金刚经注音版及译文

时间:2018-11-20 19:03:08  编辑:金刚经福音网


lí xiāng jì miè fēn dì shí sì

离相寂灭分第十四

ěr shí xū pú tí·wén shuō shì jīng·shēn jiě yì qù·

尔时须菩提·闻说是经·深解义趣·

tì lèi bēi qì·ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn·

涕泪悲泣·而白佛言·稀有世尊·

fó shuō rú shì shèn shēn jīng diǎn·

佛说如是甚深经典·

wǒ cóng xī lái·suǒ dé huì yǎn·wèi céng dé wén rú shì zhī jīng·

我从昔来·所得慧眼·未曾得闻如是之经·

shì zūn·ruò fù yǒu rén·dé wén shì jīng·xìn xīn qīng jìng·

世尊·若复有人·得闻是经·信心清净·

jí shēng shí xiāng·dāng zhī shì rén·chéng jiù dì yī xī yǒu gōng dé·

则生实相·当知是人·成就第一稀有功德·

shì zūn·shì shí xiāng zhě·zé shì fēi xiāng·

世尊·是实相者·即是非相·

shì gù rú lái shuō míng shí xiāng·shì zūn·

是故如来说名实相·世尊·

wǒ jīn dé wén rú shì jīng diǎn·xìn jiě shòu chí·bù zú wéi nán·

我今得闻如是经典·信解受持·不足为难·

ruò dāng lái shì·hòu wǔ bǎi suì·qí yǒu zhòng shēng·

若当来世·后五百岁·其有众生·

dé wén shì jīng·xìn jiě shòu chí·shì rén zé wéi dì yī xī yǒu·

得闻是经·信解受持·是人即为第一稀有·

hé yǐ gù·cǐ rén wú wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·

何以故·此人无我相·人相·众生相·

shòu zhě xiāng·suǒ yǐ zhě hé·wǒ xiāng jí shì fēi xiāng·

寿者相·所以者何·我相即是非相·

rén xiāng zhòng shēng xiāng shòu zhě xiāng·jí shì fēi xiāng·

人相众生相寿者相·即是非相·

hé yǐ gù·lí yī qiē zhū xiāng·zé míng zhū fó·

何以故·离一切诸相·即名诸佛·

fó gào xū pú tí·rú shì rú shì·

佛告须菩提·如是如是·

ruò fù yǒu rén·dé wén shì jīng·bù jīng bù bù bù wèi·

若复有人·得闻是经·不惊不怖不畏·

dāng zhī shì rén·shèn wéi xī yǒu·hé yǐ gù·xū pú tí·

当知是人·甚为稀有·何以故·须菩提·

rú lái shuō dì yī bō luó mì·jí fēi dì yī bō luó mì·

如来说第一波罗蜜·即非第一波罗蜜·

shì míng dì yī bō luó mì·xū pú tí·rěn rǔ bō luó mì·

是名第一波罗蜜·须菩提·忍辱波罗蜜·

rú lái shuō fēi rěn rǔ bō luó mì·shì míng rěn rǔ bō luó mì·hé yǐ gù·

如来说非忍辱波罗蜜·是名忍辱波罗蜜·何以故·

xū pú tí·rú wǒ xī wéi gē lì wáng gē jié shēn tǐ·

须菩提·如我昔为歌利王割截身体·

wǒ yú ěr shí·wú wǒ xiāng·wú rén xiāng·wú zhòng shēng xiāng·

我于尔时·无我相·无人相·无众生相·

wú shòu zhě xiāng·hé yǐ gù·wǒ yú wǎng xī jié jié zhī jiě shí·

无寿者相·何以故·我于往昔节节支解时·

yǒu wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng

若有我相·人相·众生相·寿者相·

yīng shēng chēn hèn·xū pú tí·

应生瞋恨·须菩提·

yòu niàn guò qù yú wǔ bǎi shì·zuò rěn rǔ xiān rén·yú ěr suǒ shì·

又念过去于五百世·作忍辱仙人·于尔所世·

wú wǒ xiāng·wú rén xiāng·wú zhòng shēng xiāng·wú shòu zhě xiāng·

无我相·无人相·无众生相·无寿者相·

shì gù xū pú tí·pú sà yīng lí yī qiē xiāng·

是故须菩提·菩萨应离一切相·

fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·

发阿耨多罗三藐三菩提心·不应住色生心·

bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn·

不应住声香味触法生心·

yīng shēng wú suǒ zhù xīn·ruò xīn yǒu zhù·jí wéi fēi zhù

应生无所住心·若心有住·即为非住·

shì gù fó shuō pú sà xīn·bù yīng zhù sè bù shī·

是故佛说菩萨心·不应住色佈施·

xū pú tí·pú sà wéi lì yì yī qiē zhòng shēng gù·yīng rú shì bù shī·

须菩提·菩萨为利益一切众生故·应如是佈施·

rú lái shuō yī qiē zhū xiāng·jí shì fēi xiāng·

如来说一切诸相·即是非相·

yòu shuō yī qiē zhòng shēng·jí fēi zhòng shēng。xū pú tí·

又说一切众生·即非众生·须菩提·

rú lái shì zhēn yǔ zhě·shí yǔ zhě·rú yǔ zhě·bù kuáng yǔ zhě·

如来是真语者·实语者·如语者·不狂语者·

bù yì yǔ zhě·xū pú tí·rú lái suǒ dé cǐ fǎ·cǐ fǎ wú shí wú xū·

不异语者·须菩提·如来所得法·此法无实无虚·

xū pú tí·ruò pú sà xīn zhù yú fǎ ér xíng bù shī·

须菩提·若菩萨心住于法而行佈施·

rú rén rù ān·zé wú suǒ jiàn·

如人入暗·即无所见·

ruò pú sà xīn bù zhù fǎ ér xíng bù shī·

若菩萨心不住法而行佈施·

rú rén yǒu mù·rì guāng míng zhào·jiàn zhǒng zhǒng sè·

如人有目·日光明照·见种种色·

xū pú tí·dāng lái zhī shì·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

须菩提·当来之世·若有善男子善女人·

néng yú cǐ jīng shòu chí dú sòng·zé wéi rú lái yǐ fó zhì huì·

能于此经受持读诵·即为如来以佛智慧·

xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén·

悉知是人·悉见是人·

jiē dé chéng jiù wú liàng wú biān gōng dé·

皆得成就无量无边功德·


【译文】这时,须菩提听佛解说《金刚经》,深深解悟了佛法的义理和境界,泪流满面十分悲伤地对佛说:“真是难得的经文啊!世尊,您解说像这样深刻的经文,我自从修得慧眼以来,从来没有听说过如此经文。世尊,如再有人能听到这经文,信仰此经并带着洁净的心念,就能认识本相,(因此)当知道这个人,成就了第一的、罕见的功德。世尊,这本相,就是非相,因此佛说它只是取名为本相。世尊,我现在有机会听这部经典的讲义,由信仰佛法,到解悟义理,再修行,最后印证得果也就不困难了。如有来世,五百年后,有众生听说此经,也会信仰、解悟、修持、得果,这人也就成为第一、罕见的。”“什么道理呢?”“因为此人已没有了自我的相状,没有了他人的相状,没有了众生的相状,没有了长寿者的相状。”“这又是为什么呢?”“因为我相就是非相、他人相、众生相、长寿者相,就是非相。”“那又怎么说呢?”“脱离了所有的相,就叫做佛。”佛告诉须菩提:“是这样,是这样!如再有人听说此经,不惊奇,不恐怖,不害怕,应知此人,是相当稀罕的人。”“为什么呢?”“须菩提,您说第一波罗蜜,就是非第一波罗蜜,只是名为第一波罗蜜。须菩提,那忍辱波罗蜜,佛说也就是非忍辱波罗蜜,只是名为忍辱波罗蜜。”“原因何在?”“须菩提,比如当初我被歌利王割截身体一事,就是因为我当时已没有了我相,没有了他人相,没有了众生相和长寿者相。”“这又怎么说呢?”“我当时被歌利王一节节肢解时,倘若有自我的相状、他人的相状、众生的相状、长生不老者的相状,那就必定会生愤恨之情。须菩提,再回想过去,在五百年前我当忍辱仙人时,那时,我就无我相、人相、众生相、寿者相。因此,须菩提,菩萨应脱离所有的相,修成至高无上、大彻大悟的大智慧,不应执著于一切外相而生成心念,应生成无所挂念的心念。如心中惦念着什么,就为没有守护好心念。因此佛说菩萨心中不应该执著于表相的布施。须菩提,菩萨为有利于一切众生而不那样布施。佛说所有的相也即非相,一切众生也即非众生。须菩提,我是说真话的人,说实话的人,爱打比方的人,不说谎话的人,不说怪话的人。须菩提,佛所得之法,是无实也无虚之法。须菩提,倘若菩萨心中执著于佛法而来布施,就好比一个人走进了黑暗之处,就什么也看不见。倘若菩萨的心中不执著于佛法而来布施,就好比人有眼睛,明明亮亮像太阳朗照,能看清一切。须菩提,未来之时,若有善男善女,能受持、诵读这部经,他就将是佛。我就能凭佛的智慧,完全了解此人的修行,完全能看到他将来一定会修得无边无量的功德。”

本文链接:金刚经注音版及译文

上一篇:金刚经原文多少字

下一篇:金刚经讲解及白话文

热门推荐